Община Тетевен с одобрен проект за подобряване на енергийната ефективност на детската градина в с. Глогово

Държавен фонд „Земеделие“ одобри внесеното проектно предложение от Община Тетевен за „Ремонт на детска градина „Изгрев“, с. Глогово“. Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. и изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление.

Целта на проекта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, a едновременно с това ще се подобри и общия естетически вид на сградата.

Ще бъде извършено топлинно изолиране на външните стени, покрива, цокъла, балконите, стълбите и на пода. Ще се подменят съществуващата дограма, осветителните тела, покривната конструкция и отоплителна инсталация. Ще бъде монтирана и фотоволтаична инсталация.

Проектът е на стойност 1 098 968,33 лв. с ДДС и е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.