В община Русе най-високо е изпълнението на приходите от данък върху недвижимите имоти и превозните средства

Община Русе съобщава:

Изпълнението на собствените приходи за всяка година включва приходите от имуществени и други данъци, приходи от местни такси (в размери определени от Общинския съвет), постъпления от продажба на общински нефинансови активи, приходи и доходи от собственост, приходи от глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, дарения и помощи от страната и чужбина и други неданъчни приходи с общински характер.  

За 2022 г. като абсолютна стойност (спрямо приетия годишен план и спрямо отчета за 2021 г.), най-високо е изпълнението на приходите от данък върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, както следва:

–        при данък върху недвижимите имоти са заложени приходи в размер на 8 092 276 лв., като процент спрямо плана изпълнението е 102,43%; 

–        при  данъка върху превозните средства са заложени 8 332 919 лв., като увеличението спрямо 2021 г. е със 149 139 лв., а като процент спрямо плана – 112,47%.

Нужно е да се подчертае, че процентът събираемост на данъка върху недвижимите имоти в община Русе е сред най-високите спрямо сходни общини. Местната администрация среща известни трудности при събираемостта на данъка върху превозните средства, като основната причина за това е, че Русе е погранична община. В ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ –Русе, се регистрират много превозни средства на румънски граждани чрез открити търговски дружества със седалище в гр. Русе. Тези превозни средства формално са с български регистрационни номера, но веднага напускат територията на Република България. Използването им в чужбина осуетява заложените механизми за издължаване на годишния данък като необходима предпоставка при техническите прегледи и при сделки с тях при нотариус. За отстраняване на проблема в началото на 2023 г. се проведе среща с представители на Окръжна прокуратура Русе, НАП, ДАИ, сектор Пътна полиция – Русе при ОД МВР, зам.-кметът на община Русе Златомира Стефанова и представители на дирекция МДТ. Набелязани бяха цели за ограничаване на регистрациите на такива превозни средства, които формално са с българска регистрация, но се използват в чужбина и не влизат на територията на страната. Някои от мерките са свързани със своевременно информиране на данъчната администрация от страна на сектор „Пътна полиция“ – Русе за регистрации над 5 бр. превозни средства на новосъздадени фирми, както и запорирането им при просрочени задължения за данък. Предвид либералното законодателство, което позволява с 2 лв. капитал регистрация на търговско дружество и без проверка на адреса за управление, резултатите в тази посока ще бъдат ограничени.

От изложеното е видно, че бюджетът на Община Русе не е ощетен с посочените суми, тъй като превозните средства на румънски фирми не амортизират пътната мрежа в Република България и не замърсяват въздуха в община Русе. При евентуално изключване на тези превозни средства от годишния облог за данък ще се получи най-висок процент събираемост.

В последните пет години служителите на Дирекция „Местни данъци и такси“ са установили просрочени задължения и след проверки са издали над 12 000 административни акта срещу физически и юридически лица, като до този момент се отчитат 4-хиляди неприключили изпълнителни производства.

Методиката на изчисление на събраните данъци на Министерството на финансите включва само данните за приходите от събраните налози за недвижимите имоти и моторните превозни средства и не хвърля светлина върху всички останали пера от събраните средства, представляващи значителна част от общинския бюджет. Изпълнението на собствените приходи на Община Русе към 31.12.2022 г. е 122,42% спрямо заложения годишен план. В абсолютна стойност е с 5 662 734 лв. по-високо спрямо изпълнението през 2021 г.