Важно за кандидат-ловците

От 15  февруари е в сила срокът, от който започва обучението за
желаещите да придобият правоспособност за ловджии.

Държавните горски и 
ловни стопанства имат ангажимент да впишат кандидат-ловците за
настоящата 2023г до 1 март в електронна система. Важно условие за
приемане на нови кандидати е наличието на свободна ловна площ, т.е. ако
има освободено място в съответната ловна дружинка, която кандидатите са
избрали.

Обучението се провежда от 15 февруари до 30 май по програма,
утвърдена от „Изпълнителна агенция по горите“ /ИАГ/.

Изпитната сесия е от 5 юни до 20 юли по график, съгласно Закона за лова
и опазване на дивеча. Изпитите се провеждат на места, посочени от
ловните сдружения по график, предложен от регионалните дирекции по
горите и утвърден от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите /ИАГ/. На една изпитна дата имат право да се явят не повече от 25
човека, като теоретичната и практическа част са на две различни дати.

След успешно полагане на двата изпита,  придобилите право на лов се
зачисляват към съответна ловна дружинка.

Правото на ловуване се
упражнява от ловци, които притежават членска карта и билет за лов,
заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов.

От Северозападно държавно предприятие напомнят, че срокът за подаване на
заявления за кандидатстване за придобиване правото на лов изтече на 20
януари, до която дата желаещите подаваха заявления  в избраните от тях
ловни сдружения за включване в курс за подготовка за придобиване на
право на лов. В обхвата на „Северозападно държавно предприятие“ са
предоставени над 500 ловностопански райони с регистрирани близо 27
хиляди ловци.

Всяка година до 31 октомври ловните сдружение предоставят в съответната
Районна дирекция на горите информация за площта на сдружението, броя на
ловците, както и заплатилите до 30 септември членския си внос. На тази
база в РДГ се определя колко места за ловци може да има в сдружението и
директорът на съответното РДГ до 15 ноември внася в ИАГ предложение за
ловните сдружения, които ще имат възможност да организират курсове за
нови ловци и информация за свободните места в съответното сдружение.